Slider 01 Slider 08 Slider 02 Slider 03 Slider 04 Slider 03 Slider 04 Slider 03
This is an example of a HTML caption with a link.
 

 


Image 04

ศูนย์แนะแนวอาชีพและส่งเสริมการทำงาน
ระหว่างเรียน เปิดรับสมัครนักศึกษาที่ประสงค์
ทำงานระหว่างเรียน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Image 04

ปฏิทินกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2557
สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี เพื่อให้นักศึกษา
ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ กันอย่างพร้อมเพรียง

More Moreอ่านประกาศคลิ๊กที่นี่

นักศึกษาสามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://202.29.80.22/admin/student_record/

 

 
วิดีโอแนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
(Virtual Campus University)

คลิ๊กที่ปุ่ม PLAY เพื่อเล่นวีดีโอ

 

แบบสำรวจนี้ จัดทำเพื่อสำรวจระบบปฏิบัติการเพื่อใช้ในการตัดสินใจพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา สามารถเข้าไปตอบแบบสำรวจได้ที่ http://gg.gg/smartphonesys (เริ่มสำรวจ วันที่ 17 เมษายน 2558)

ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2558 ผ่านทางเว็บไซต์ : http://www.etda.or.th/internetuserprofile2015
และทาง www.facebook.com/ETDA.Thailand
ร่วมลุ้นรับของรางวัล Apple Watch, iPhone 6 และอื่น ๆ อีกมากมาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากร มรพส. และประชาชนทั่วไป สมัครเรียนภาษาอังกฤษ
หลักสู่ตรไวยากรณ์ขึ้นพื้นฐาน-กลาง ทุกวันจันทร์ เวลา 16.00 - 18.00 น.
หลักสูตรการอ่าน-การเขียน ระดับพื้นฐาน-กลาง TOEIC ทุกวันอังคาร เวลา 16.00-18.00 น.
ณ ห้องประชุมวังจันทร์ อาคาร 1 มรพส. ส่วนวังจันทน์ ติดต่อสอบถาม/สมัคร ได้ที่ 08-0638-5702
เริ่มเรียน เดือนมิถุนายน 2558

- แบบเสนอชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
- กำหนดการดำเนินการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย
- แบบประวัติและผลงานของผู้เข้ารับการสรรหา
เพื่อดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

 

- กำหนดการดำเนินการสรรหาดำเนินการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
- แบบเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
(ดาวน์โหลด)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอความร่วมมือนักศึกษาที่จบการศึกษา กรอกข้อมูลแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต เพื่อจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลต่อไป

แบบสอบถาม ความพึงพอใจในการใช้ระบบ มคอ. Online ประจำปีการศึกษา 2557

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปิดรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษาและศิษย์เก่า ในด้านการให้คำปรึกษา การบริการข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมพัฒนาวิชาการ-วิชาชีพ ที่มหาวิทยาลัยจัดให้ โดยจะสรุปผลเป็นรายภาคเรียน และนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการให้บริการในระยะต่อไป งานแนะแนวฯ จึงขอเชิญชวนให้น้องๆนักศึกษา รวมถึงศิษย์เก่า ได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดบริการนะคะ 
คลิกเพื่อแสดงความคิดเห็น แบบสอบถาม online >> http://goo.gl/OOgoCJ

วีดีโอสอนการใช้งาน Google App for Education
โดยสอนการใช้งานระบบต่าง ๆ ของ Google เช่น Doc, Drive, Form, Spreadsheet, Gmail
Site, Chrome Extensions และเพิ่มเติมในส่วนต่าง ๆ อีกมากมาย

 ท่านสามารถเข้าดูข้อมูลต่างๆในการอบรมได้ที่
 https://sites.google.com/a/kudosiz.com/gafe-psru/ หรือ bit.ly/gafe-psru

 

 

 


 
ระเบียบงานคลัง
แนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน :
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุและหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทน
คณะกรรมการจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2557
Date Uploaded: 24/10/2557
แนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน :
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
รวมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้เบิกจ่ายจากหมวดอื่นใด
ในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ พ.ศ.2557
Date Uploaded: 24/10/2557
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เรื่อง การเก็บค่าบำรุงการศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับ
ปริญญาตรีภาคการศึกษาปกติ พ.ศ.2552
Date Uploaded: 25/11/2557
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เรื่อง การเก็บค่าบำรุงการศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับ
ปริญญาตรีภาคการศึกษาปกติ พ.ศ.2553 (ฉบับที่ 2)

Date Uploaded: 25/11/2557
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เรื่อง การเก็บค่าบำรุงการศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับ
ปริญญาตรีภาคการศึกษาปกติ พ.ศ.2554 (ฉบับที่ 3)

Date Uploaded: 25/11/2557
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เรื่อง การเก็บค่าบำรุงการศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับ
ปริญญาตรีภาคการศึกษาปกติ พ.ศ.2556 (ฉบับที่ 4)

Date Uploaded: 25/11/2557
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เรื่อง การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการจัดการศึกษาสำหรับปวงชนเพื่อปริญญา พ.ศ.2552

Date Uploaded: 25/11/2557
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เรื่อง การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาระดับปริญญาตรี
โครงการจัดการศึกษาสำหรับปวงชนเพื่อปริญญา (กศ.ป.ป.) พ.ศ.2553 (ฉบับที่ 2)
Date Uploaded: 25/11/2557
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เรื่อง การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาระดับปริญญาตรี
โครงการจัดการศึกษาสำหรับปวงชนเพื่อปริญญา (กศ.ป.ป.) พ.ศ.2554 (ฉบับที่ 3)
Date Uploaded: 25/11/2557
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เรื่อง การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาระดับปริญญาตรี
โครงการจัดการศึกษาสำหรับปวงชนเพื่อปริญญา (กศ.ป.ป.) พ.ศ.2556 (ฉบับที่ 4)
Date Uploaded: 25/11/2557

 

 
ข่าวประกวดราคา
ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการสตูดิโอ จำนวน ๑ งาน
Date Uploaded: 18/05/2558
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการสตูดิโอ จำนวน ๑ งาน
Date Uploaded: 18/05/2558
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารตึกวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 งาน งปม.5/2558
Date Uploaded: 10/03/2558
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นลานจอดรถคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 งาน (งปม.1/2558)
Date Uploaded: 10/03/2558
ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference:TOR) โครงการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารตึกวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 งาน
Date Uploaded: 24/02/2558
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารตึกวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 งาน
Date Uploaded: 24/02/2558
ประกาศประกวดราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างคันกั้นน้ำรอบมหาวิทยาลัย จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (งปม.4//2558)
Date Uploaded: 20/02/2558
ประกาศประกวดราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงพื้นสนามศูนย์กีฬาในร่ม จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (งปม.3/2558)
Date Uploaded: 17/02/2558
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างหอพักนักศึกษา จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
Date Uploaded: 10/02/2558
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการจ้างเหมาปรับปรุงพื้ันสนามศูนย์กีฬาในร่ม จำนวน 1 งาน
Date Uploaded: 09/02/2558
 
 

 

ข่าวประกาศและระเบียบมหาวิทยาลัย
ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
เรื่องการเสนอชื่อนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  - แบบเสนอชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่ง
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  - กำหนดการดำเนินการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่ง
นายกสภามหาวิทยาลัย
  - แบบประวัติและผลงานของผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรง
ตำแหน่ง  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ืทรงคุณวุฒิ
เรื่องแนวปฏิบัิติการเสนอชื่อผู้สมควรเป็นกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย
  - กำหนดการดำเนินการสรรหาดำเนินการสรรหา
ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
  - แบบเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการสรรหาเพื่อ
ดำรงตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

(ดาวน์โหลด)
แต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ภาคปกติ และ ภาค กศ.ป.ป.
(เสาร์-อาทิตย์) ปีการศึกษา 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน
พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะจากระดับปฏิบัติการ
เป็นระดับชำนาญการ จำนวน 2 อัตรา

Date Uploaded: 02/10/2557
ประกาศหลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ และแบบฟอร์มกรอกประวัติผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
Date Uploaded: 08/06/2557
"ประกาศราคากลาง การให้ทุนวิจัยตามแนวทางปฏิบัต
ิตามประกาศ ป.ป.ช."

Date Uploaded: 12/07/2557
ผู้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จากกองทุนสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ 2557
Date Uploaded: 15/07/2557

 

 

จดหมายข่าวศรีพิบูล
ประจำวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558
Date Uploaded: 14/05/2558s
ประจำวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2558
Date Uploaded: 12/05/2558s
ประจำวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2558
Date Uploaded: 11/05/2558s
ประจำวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2558
Date Uploaded: 10/05/2558s
ประจำวันศุกร์ที่8 พฤษภาคม 2558
Date Uploaded: 07/05/2558s
 
 

 

 
ข่าวสมัครงาน

1. แบบฟอร์มใบสมัครงานตำแหน่งสายวิชาการ "พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และอาจารย์ประจำตามสัญญา" มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

2. แบบฟอร์มใบสมัครงานตำแหน่งสายสนับสนุน "พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน และเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา" มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

 
ประกาศการแก้ไขคุณสมบัติการรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2558 ครั้งที่ 12
Date Uploaded: 22/05/2558
รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2558 ครั้งที่ 12 (จำนวน 3 อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร , นักวิทยาศาสตร์ และนักเอกสารสนเทศ)
Date Uploaded: 18/05/2558
รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามัญญา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2558 ครั้งที่ 11 (จำนวน 5 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และนักวิชาการคอมพิวเตอร์)
Date Uploaded: 18/05/2558
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ การประเมินครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ การประเมินครั้งที่ 2 (พนักงานราชการทั่วไป ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำกองกลาง สำนักงานอธิการบดี) ประจำปี 2558 ครั้งที
Date Uploaded: 08/05/2558
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ (บุคคลภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2558 ครั้งที่ 9
Date Uploaded: 01/05/2558
 
 

 

 
ข่าวสอบราคา
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ (ซ.71/2558)
Date Uploaded: 19/05/2558
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการวารสารหนังสือพิมพ์ จำนวน 1 งาน (จ.22/2558)
Date Uploaded: 19/05/2558
ประกาศสอบราคาจ้างจัดทำคู่มือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 4,500 เล่ม (จ.23/2558)
Date Uploaded: 19/05/2558
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ซ.70/2558)
Date Uploaded: 12/05/2558
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ซ.69/2558)
Date Uploaded: 12/05/2558
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงตะแกรงกันนกอาคารเรียน ตึก 4 และตึก 5 จำนวน 1 งาน (จ.21/2558)
Date Uploaded: 11/05/2558
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ สวนรัชมังคลาภิเษก จำนวน 1 งาน (จ.20/2558)
Date Uploaded: 30/04/2558
 
 

 

 
ติดตามชม รายการพิบูลทัศน์ ได้ทางเว็บไซต์ ยูทูปดอทคอม
คลิ๊กที่ Link
http://www.youtube.com/channel/UCCU0ff0mZCIgmGbeg6bLFcg


 

เชิญชวนนักศึกษาเข้าใช้งาน email@psru มาตรฐานเดียวกับ Google

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเชิญชวนนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยทุกชั้นปี สมัครเข้าใช้งาน e-Mail @psru โดยมีมาตรฐานเดียวกันกับ
Google ซึ่งมีบริการต่าง ๆ มากมายให้นักศึกษาได้ใช้ประโยชน์ที่เกี่ยวกับการเรียน
เช่น eMail, Form, Drive, Site, Doc, Youtubeและบริการอื่น ๆอีกมากมาย และยังมี
พื้นที่ให้จัดเก็บข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต
จัดเต็ม แบบไม่จำกัดพื้นที่ (Unlimited)

นักศึกษาทึ่สนใจสามารถกรอกข้อมูลการขอใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ได้ที่
http://gmail.psru.ac.th/signup

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ชั้น1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเดอร์ มรพส. (ส่วนทะเลแก้ว)
หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 0-5526-7200 สายใน 9400
หรือทาง e-Mail : itc@psru.ac.th

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดทำรายการนำเสนอผลงานวิจัยผ่านทางอินเทอร์เน็ตในรายการ
"เปิดโลกวิจัยสไตล์แจ๋วแหวว"

ขอเชิญอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วม โครงการสนับสนุนการ
ใช้และประเมินผลการใช้งานCourseware e-Learning เพื่อการเรียนการสอนออนไลน์ในมหาวิทยาลัย
โดยมีรายวิชาเกือบ 800 รายวิชาที่เป็นวิชาที่มีการเรียนการสอน
ในมหาวิทยาลัยโดยมีการเข้าไปใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ http://www.thaicyberu.go.th

อ่านรายละเอียดโครงการ | รายชื่อวิชาที่เปิดให้ใช้งานเนื่องจากได้มีการปรับปรุงระบบใหม่ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน ขอให้นักศึกษาปริญญาตรี ภาคปกติ นักศึกษาปริญญาโท และนักศึกษาปริญญาเอก ทุกคน ทุกชั้นปี แก้ไขข้อมูลรหัสผ่านใหม่
โดยกรอก รหัสนักศึกษาและ e-mail ที่ท่านใช้อยู่เป็นประจำและสามารถเปิดใช้งานได้จริง หลังจากนั้นระบบจะทำการส่งรหัสผ่านใหม่ไปยัง e-mail ที่ท่านได้ทำการสมัครไว้ หากพบปัญหาให้ปฏิบัติดังนี้ 
ในการติดต่อทุกครั้งให้นักศึกษานำสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา
มาด้วยทุกครั้ง ติดต่อได้ที่ห้องสำนักงาน ชั้น 1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบฟอร์ม บริการออนไลน์

ขอใช้บริการ เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจากที่บ้าน สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่
ขอใช้บริการ Free E-mail สำหรับอาจารย์ และเจ้าหน้าที่
แบบฟอร์มขอพื้นที่จัดสร้าง Home Page ของหน่วยงาน

 

 ประกาศสำหรับนักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2557
ให้ดำเนินการลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ iPASSPORT CLOUD เพื่อกรอกข้อมูลส่วนตัว
และตั้ง Password สำหรับใช้งานอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มรพส. ขอเชิญชวน อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ให้ใช้บริการของ Google โดยมีบริการดี ๆ ที่ท่านสามารถนำไปใช้ในการทำงานต่าง ๆ ได้
เช่น Gmail, Drive, Calendar, Form, Doc, Site และอื่น ๆ อีกมากมาย
โดยโดเมนของผู้ใช้จะเป็น @psru.ac.th เช่น itc@psru.ac.th 
สมัครขอใช้งานได้ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มรพส. ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ หรือกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่
ี่ https://gmail.psru.ac.th/personnel/


 บริการข้อมูล/เว็บไซต์

สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่
คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาฉบับสมบูรณ์
การแต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา
คำสั่งมหาวิทยาลัย
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2557
(เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม)
รายชื่อนักศึกษาแต่ละโปรแกรมวิชา
ตารางสอน
การตัดเกรดนักศึกษา
GE วิชาศึกษาทั่วไป
สภาคณาจารย์และข้าราชการ
สำนักงานอธิการบดี
สถาบันวิจัยและพัฒนา
กองบริการการศึกษา
กองนโยบายและแผนงาน
กองบริหารงานบุคคล
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สโมสรพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา
  

 

บริการข้อมูล

นโยบายความปลอดภัยสารสนเทศ
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คู่มือการใช้งาน Proxy ของมหาวิทยาลัย
  เพื่อสืบค้นข้อมูล
จุดติดตั้งระบบโทรศัพท์สาธารณะ VoIP
  Campus PhonePSRU
จุดบริการระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย
  PSRU-WIFI
แจ้งเตือนไวรัสคอมพิวเตอร์
ปฏิทินกิจกรรม
พื้นที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย
รายงานเผยแพร่ระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษา
  สกอ.
ระบบออนไลน์

ระบบประเมินการสอนออนไลน์
CHE QA
e-Document PSRU
e-Learning PSRU
ITC e-Service: ระบบแจ้งปัญหาคอมฯ และเครือข่าย
PSRU IPTV
PSRU KM
PSRU Live e-Mail
QA DATA
บทเรียนสำเร็จรูปออนไลน์
บริการข่าวสารผ่าน e-Mail
พิบูลจอแก้ว (Pibul Tube)
ระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายใน
  มหาวิทยาลัย
ระบบสารสนเทศมรพส. PIS
ลงทะเบียนขอใช้อินเทอร์เน็ต
  (iPASSPORT)
สมัครสมาชิกระบบรับข่าวสารผ่านมือถือ
  (Smart Education Sim)
  

 

 
 
ตรวจสอบผลการเรียน
กรอกรหัสนักศึกษา

อีเมลอาจารย์และเจ้าหน้าที่

บริการสารสนเทศออนไลน์


 

Image 04
Link Website มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทั่วประเทศตามนโยบายการจัดทำ
U-Ranking (WeboMetrics)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

Statistics
Today
0
Yesterday
0
This Month
0
Last Month
0
This Year
8,513
Last Year
4,736


บริการฐานข้อมูลออนไลน์

คู่มือการใช้งาน Proxy ของมหาวิทยาลัยเพื่อสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์


 
พิบูลโพล
หมวดการศึกษา: เรียนอย่างไร? เมื่อจบแล้วจึงจะมีงานทำ
ต้องมีความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ เมื่อจบแล้วสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการทำงานได้จริง
ค้นพบตัวเองว่ารัก หรือชอบงานอะไร เพื่อที่จะได้สามารถวางแผนล่วงหน้าในการเรียน และการทำงานได้
ดูความต้องการของตลาดว่าต้องการนักศึกษาที่จบสาขาใด และเลือกเรียนตามนั้น
ตั้งใจเรียน ทำคะแนนให้ดี พัฒนาความสามารถให้โดดเด่น
ทำกิจกรรมควบคู่กับการเรียนไปด้วย เพื่อสร้างทักษะการทำงาน และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
แสดงผลลัพธ์ แบบสำรวจทั้งหมด
 

  
ฐานข้อมูลสำนักวิทยบริการฯ

         

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เลขที่ 156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5526-7000 โทรสาร : 0-5526-7058


หน้าหลัก | เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย | อธิการบดี | ผู้บริหาร | ติดต่อสอบถาม

Copyright @ 2013 Pibulsongkram Rajabhat University | Designed by Webmaster PSRU