Slider 01 Slider 08 Slider 02 Slider 03 Slider 04
This is an example of a HTML caption with a link.
Image 04

รับสมัครนักศึกษาทุน
ประเภททุนทั่วไป
ประจำปีการศึกษา 2557

More

Image 04ให้นักศึกษาหญิงชั้นปีที่ 1 และชั้นปีอื่นๆ
ชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา
ตั้งแต่วันที่ 4 พ.ย. 2556 ถึง 2 ม.ค. 2557

More
Image 04

ปฏิทินกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2557
สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี เพื่อให้นักศึกษา
ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ กันอย่างพร้อมเพรียง

More

Image 04ศูนย์แนะแนวอาชีพและส่งเสริมการทำงาน
ระหว่างเรียน เปิดรับสมัครนักศึกษาที่ประสงค์
ทำงานระหว่างเรียน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

More  • ข่าวประกาศ
  • ระเบียบงานคลัง
  • ข่าวสมัครงาน
  • จดหมายข่าวศรีพิบูล
  • ข่าวศิษย์พิบูล
  • ข่าวสอบราคา
  • ข่าวประกวดราคา
  • บริการข้อมูลสำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่
  • บริการสำหรับนักศึกษา
ข่าวประกาศและระเบียบมหาวิทยาลัย
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาค กศ.ป.ป.(เสาร์-อาทิตย์) และการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย และการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2555
Date Uploaded: 07/03/2556
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การชำระเงินค่าบำรุงการศึกษานักศึกษา
ภาคปกติเรียนภาคฤดูร้อน
ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2555

Date Uploaded: 07/03/2556
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการจัดการศึกษาสำหรับปวงชนเพื่อปริญญา พ.ศ.2554 (ฉบับที่ 4) Date Uploaded: 07/03/2556
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาระดับอนุปริญญา และระดับปริญญาตรีภาคการศึกษาปกติ พ.ศ.2554
(ฉบับที่ 4)

Date Uploaded: 07/03/2556
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาระดับอนุปริญญา และระดับปริญญาตรีภาคการศึกษาปกติ พ.ศ.2554
(ฉบับที่ 3)

Date Uploaded: 07/03/2556
ประกาศหลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ และแบบฟอร์มกรอกประวัติผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
Date Uploaded: 08/06/2557
  "ประกาศราคากลาง การให้ทุนวิจัยตามแนวทางปฏิบัติตามประกาศ ป.ป.ช."
Date Uploaded: 12/07/2557
  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง ผู้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จากกองทุนสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ 2557
Date Uploaded: 15/07/2557
   

ระเบียบงานคลัง
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียม
การศึกษา ระดับปริญญาตรีภาคการศึกษาปกติ
ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2555 
Date Uploaded: 23/07/2555
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับปริญญาตรีโครงการจัดการศึกษา
สำหรับปวงชนเพื่อปริญญา (กศ.ป.ป.)
ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2555 

Date Uploaded: 21/07/2555
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เรื่องการจ่ายค่าตอบแทนการจัดการศึกษา
ระดับบัิณฑิตศึกษา พ.ศ.2555
Date Uploaded: 21/07/2555
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เรื่อง การจ่ายค่าเบี้ยประชุม
กรรมการสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2555

Date Uploaded: 22/07/2555
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการจัดการศึกษาสำหรับปวงชนเพื่อปริญญา พ.ศ.2552
Date Uploaded: 22/07/2555
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาระดับอนุปริญญา และระดับปริญญาตรีภาคการศึกษาปกติ พ.ศ.2552
Date Uploaded: 22/07/2555
ข่าวสมัครงาน
ใบสมัครเข้ารับการแข่งขัน/คัดเลือกเป็นอาจารย์ พนักงานประจำตามสัญญาและ ฯลฯ
ใบสมัครเข้ารับการแข่งขัน/คัดเลือก
เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย มรพส.
 

ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2558 ครั้งที่ 10 (1 อัตรา)
Date Uploaded: 28/03/2558
ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานราชการ (บุคคลภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2558 ครั้งที่ 9 (2 ตำแหน่ง)
Date Uploaded: 28/03/2558
ประกาศแก้ไขจำนวนอัตรารายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2558 ครั้งที่ 2
Date Uploaded: 28/03/2558
ผลการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2558 ครั้งที่ 2 (จำนวน 10 อัตรา)
Date Uploaded: 25/03/2558
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการแลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ(ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ ประจำเลขานุการผู้บริหาร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี และตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ ประจำกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี) จำนว
Date Uploaded: 25/03/2558
ผลการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาล้ยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2558 ครั้งที่ 3 (ตำแหน่งอาจารย์)
Date Uploaded: 25/03/2558
การเพิ่มเติมรายละเอียดการรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2558 คร้ังที่ 5 (ตำแหน่งอาจารย์)
Date Uploaded: 11/03/2558
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2558 ครั้งที่ 8 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 1 อัตรา
Date Uploaded: 11/03/2558
 
 
จดหมายข่าวศิษย์พิบูล
ฉบับที่ 32 ประจำเดือนตุลาคม 2556
Date Uploaded: 04/11/2556
 
 
ข่าวสอบราคา
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ซ.62/2558)
Date Uploaded: 28/03/2558
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมติดตั้งฝ้าเพดาน ทางเดินเข้าอาคารมหาวชิราลงกรณ จำนวน 1 งาน (จ.16/2558)
Date Uploaded: 21/03/2558
ประกาศผลการสอบราคาซื้อไมโครโฟนไร้สายชนิดมือถือ จำนวน 6 เครื่อง (ซ.60/2558)
Date Uploaded: 12/03/2558
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 1 รายการ (ซ.63/2558)
Date Uploaded: 10/03/2558
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุม อาคารการศึกษาพิเศษ จำนวน 1 งาน (จ.17/2558)
Date Uploaded: 10/03/2558
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ซ.62/2558)
Date Uploaded: 02/03/2558
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ (ซ.58/2558)
Date Uploaded: 27/02/2558
 
 
บริการข้อมูล/เว็บไซต์สำหรับนักศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
ตารางเรียน
ระบบ PSRU LOAN (เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา)
ระเบียนสะสมออนไลน์
ระบบประเมินการสอนออนไลน์
ทดสอบวัดความรู้พื้นฐาน 3 รายวิชา
บริการอีเมล์สำหรับนักศึกษา
พฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์
  ของนักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา
กองบริการการศึกษา
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงานประสานการจัดการบัณฑิตศึกษา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หอพักทะเลแก้วนิเวศ
ศูนย์วิทยาศาสตร์
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
โครงการบริการสระว่ายน้ำ
โครงการทดสอบวัดความรู้พื้นฐาน 3 รายวิชา
ศูนย์หนังสือทะเลแก้ว
ชมรมศิลปะการแสดง
ศูนย์รวมภาษาจีนกลาง
  
 
 
 เชิญชวนนักศึกษาเข้าใช้งาน email@psru มาตรฐานเดียวกับ Google

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเชิญชวนนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยทุกชั้นปี สมัครเข้าใช้งาน e-Mail @psru โดยมีมาตรฐานเดียวกันกับ
Google ซึ่งมีบริการต่าง ๆ มากมายให้นักศึกษาได้ใช้ประโยชน์ที่เกี่ยวกับการเรียน
เช่น eMail, Form, Drive, Site, Doc, Youtubeและบริการอื่น ๆอีกมากมาย และยังมี
พื้นที่ให้จัดเก็บข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตแบบจัดเต็มถึง 30 GBs.

นักศึกษาทึ่สนใจสามารถกรอกข้อมูลการขอใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ได้ที่
http://gmail.psru.ac.th/signup

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ชั้น1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเดอร์ มรพส. (ส่วนทะเลแก้ว)
หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 0-5526-7200 สายใน 9400
หรือทาง e-Mail : itc@psru.ac.th

โครงการอบรมทักษะอาชีพภายใตัโครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการ
โดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษา

มึหลักสูตรอบรมที่น่าสนใจมาให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมดังนี้
1. การทำธุรกิจจาก D.I.Y.
อบรมวันที่ 1-3 สิงหาคม 2557 เวลา 08.30-16.30 น.
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม | สมัครเข้าร่วมอบรมคลิ๊กที่นี่

1. การทำธุรกิจเบเกอรี่ อบรมวันที่ 15-17 สิงหาคม 2557 เวลา 08.30-16.30 น.
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม | สมัครเข้าร่วมอบรมคลิ๊กที่นี่

อบรมฟรี !!! รับจำนวนจำกัด (รับสมัครถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2557)
หรือสมัครได้ที่ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ห้อง 101 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ : 0-5526-7254 หรือสมัครได้ัที่ อ.กมลทิพย์ : 08-1688-2233
และคุณคณัสนันท์ ๅ

ประกาศสำหรับนักศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปี 2557
ให้ดำเนินการเข้าไปตอบแบบสอบถามใน "ระบบสอบถามภาวะการมีงานทำ"
โดยสามารถเข้าใช้งานได้ที่เว็บไซต์ http://employed.psru.ac.th

หากเข้าใช้งานไม่ได้ให้คลิ๊กที่ลิงค์นี้ http://203.113.115.185/~ admin/employed/
เพื่อที่จะนำข้อมูลของนักศึกษามาใช้ในการตรวจสอบ ติดตาม นักศึกษา
และนำข้อมูลมาพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป


ขอเชิญนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคปกติ ร่วมตอบแบบสอบถาม
ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การศึกษาของนักศึกษาทางการเรียน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 

ดาวน์โหลดไฟล์เกี่ยวกับงานและข้อมูลเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดเอกสารรวมเล่มบทคัดย่อ(abstract)ที่นี่
ดาวน์โหลดไฟล์ Proceedings ทั้งหมดในงานพิบูลสงครามวิจัยที่นี่บริการฐานข้อมูลออนไลน์

คู่มือการใช้งาน Proxy ของมหาวิทยาลัยเพื่อสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์


ฐานข้อมูลสำนักวิทยบริการฯ
 
ขอเชิญอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วม โครงการสนับสนุนการ
ใช้และประเมินผลการใช้งานCourseware e-Learning เพื่อการเรียนการสอนออนไลน์ในมหาวิทยาลัย
โดยมีรายวิชาเกือบ 800 รายวิชาที่เป็นวิชาที่มีการเรียนการสอน
ในมหาวิทยาลัยโดยมีการเข้าไปใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ http://www.thaicyberu.go.th

อ่านรายละเอียดโครงการ | รายชื่อวิชาที่เปิดให้ใช้งาน
 
นักศึกษาหรือบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยที่สนใจ สามารถลงชื่อสมัครเข้าร่วมการอบรมได้ที่
สำนักงานศูนย์ภาษา  ชั้น 3  อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
ภายในวันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน  2557 นี้
  อบรมฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
ด่วน!รับจำนวนจำกัด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 0-5526-7202 ต่อ 308
(เบอร์ภายใน 9900 ต่อ 308)
 
พิบูลโพล
หมวดการศึกษา: เรียนอย่างไร? เมื่อจบแล้วจึงจะมีงานทำ
ต้องมีความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ เมื่อจบแล้วสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการทำงานได้จริง
ค้นพบตัวเองว่ารัก หรือชอบงานอะไร เพื่อที่จะได้สามารถวางแผนล่วงหน้าในการเรียน และการทำงานได้
ดูความต้องการของตลาดว่าต้องการนักศึกษาที่จบสาขาใด และเลือกเรียนตามนั้น
ตั้งใจเรียน ทำคะแนนให้ดี พัฒนาความสามารถให้โดดเด่น
ทำกิจกรรมควบคู่กับการเรียนไปด้วย เพื่อสร้างทักษะการทำงาน และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
แสดงผลลัพธ์ แบบสำรวจทั้งหมด
 

 

บริการข้อมูล/ระบบออนไลน์

นโยบายความปลอดภัยสารสนเทศ
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คู่มือการใช้งาน Proxy ของมหาวิทยาลัย
  เพื่อสืบค้นข้อมูล
จุดติดตั้งระบบโทรศัพท์สาธารณะ VoIP
  Campus PhonePSRU
จุดบริการระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย
  PSRU-WIFI
แจ้งเตือนไวรัสคอมพิวเตอร์
ปฏิทินกิจกรรม
พื้นที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย
รายงานเผยแพร่ระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษา
  สกอ.
CHE QA
e-Document PSRU
e-Learning PSRU
ITC e-Service: ระบบแจ้งปัญหาคอมฯ และเครือข่าย
PSRU IPTV
PSRU KM
PSRU Live e-Mail
QA DATA
บทเรียนสำเร็จรูปออนไลน์
บริการข่าวสารผ่าน e-Mail
พิบูลจอแก้ว (Pibul Tube)
ระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายใน
  มหาวิทยาลัย
ระบบสารสนเทศมรพส. PIS
ลงทะเบียนขอใช้อินเทอร์เน็ต
  (iPASSPORT)
สมัครสมาชิกระบบรับข่าวสารผ่านมือถือ
  (Smart Education Sim)
  


 
 
ตรวจสอบผลการเรียน
กรอกรหัสนักศึกษา

 

อีเมล์อาจารย์และเจ้าหน้าที่


         

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เลขที่ 156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5526-7000 โทรสาร : 0-5526-7058


หน้าหลัก | เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย | อธิการบดี | ผู้บริหาร | ติดต่อสอบถาม

Copyright @ 2013 Pibulsongkram Rajabhat University | Designed by Webmaster PSRU